اخبار
آخرین اخبار در سایت Thoma
فقط به زبان آلمانی موجود است

>>  اخبار

Holz100
کاتالوگ Holz100 را به زبان خود دریافت کنید

(2.8mb) English
(2mb) Deutsch
(2mb) Francais
(2mb) Česky
(2mb) По-русски
(2mb) Italiano
سطوح دیوار – نمای داخلی و بیرونی


انتخاب‌ها

هم برای نمای داخلی و نیز برای نمای بیرونی، امكانات گسترده‌ای از طراحی‌های متنوع زمینه‌ی سطوح موجود است.

گچ، كاشی، نمای خارجی سنگ یا پانل چوبی می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد. همچنین نمای لخت Holz100بدون هیچ‌گونه مواد افزودنی، به تنهایی مناسب به عنوان نمای داخلی است.   

enlarge

حمام‌ها دیگر مانند گذشته مشكلی ندارند: Holz100عینا مناسب برای دیوار گچی و كاشی‌ها. جزییاتی فریبنده –سقف چوبی

 

enlarge

این خانه خارج شهر، تركیب رایج محلی در آن منطقه كه همان تركیب معماری بنایی در طبقه همكف با پانلهای چوبی محكم در طبقه اول است را به نمایش می‌گذارد

 

enlarge

حتی بدون هیچ تزیینی، دیوار Holz100به یك عنصر طراحی بدل می‌گردد

 

enlarge

دو پیروز: چوب و خاك رس به شكلی طبیعی نوسانات رطوبتی را تنظیم نموده و اتمسفر داخلی دلپذیری را فراهم می‌نماید